Lachen πŸ˜ŠπŸ™‚πŸ˜πŸ˜†πŸ˜„πŸ˜ƒπŸ˜€πŸ˜…πŸ˜πŸ˜œ
Na mijn vorige post 🎢🎢DOBEDOBEDO🎢🎢 moest ik denken aan hoe heerlijk het toch is als mensen om je heen blij zijn, vrolijk, opgewekt, zingen, neuriΓ«n! Dus als Γ­k blij en opgewekt ben het ook fijn is voor de mensen om mij heen πŸ˜ŠπŸ˜€πŸ˜
Maar ik realiseerde mij ook dat je zoveel verschillende vormen van lachen hebt. Als kind verwarde mij dat regelmatig, ik zag lachende mensen maar voelde dat er in een diepere laag iets heel anders aan de hand was, ik voelde verdriet of frustratie, boosheid (wat ik natuurlijk niet onder woorden brengen), maar het maakte wel, dat ik mijn omgeving als ‘niet betrouwbaar’ ervaarde.
Nu weet ik dat dit ‘congruent’ heet en weet dat paarden feilloos aangeven als je niet congruent bent. Dus lacht terwijl je bang bent of boos of gefrustreerd of boos of woedend…..Of iets zegt maar iets anders bedoelt. Maar dat zelfs niet meer herkent bij jezelf omdat je hier al zoveel jaar mee leeft..
Herken jij dit? Dat je iemand ziet die lacht maar voelt dat het geen ‘echte’ lach is, een lach die vanuit je tenen komt, vanuit je hart, je ziel? Zoals kinderen onbeschaamd vol kunnen lachen?
Zo ben ik weer eens oude foto’s gaan zoeken waarop ik lachte. Ik kan zien aan mijn lach of dat een lach vanuit mijn tenen, vanuit mijn ‘zijn’, mijn authenticiteit is of een lach met onderliggende laagjes..
Nou wat kan ik jullie nog meer toewensen als een vrolijke en blije dag?!!πŸ˜€πŸ˜ƒπŸ˜„πŸ˜πŸ˜†πŸ™‚πŸ˜ŠπŸ˜‚